บก.จร.แนะเลี่ยงเส้นทางที่มีกิจกรรม อาจส่งผลกระทบการจราจรในวันที่ 25 ธันวาคม 2559

แนะเลี่ยงเส้นทางที่มีกิจกรรม อาจส่งผลกระทบการจราจรในวัน …

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/